Универзитета у Нишу 

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ     

 

 ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

 

                                                                                                      kapa 

                                                                                              http://eteze.ni.ac.rs

          Од самог оснивања, као депозитна библиотека за издања Универзитета и докторске дисертације, Универзитетска библиотека “Никола Тесла” прикупља, обрађује и трајно чува докторске дисертације одбрањене на Универзитету у Нишу.

Пратећи савремене трендове у светском библиотекарству, посебно после двехиљадите године, Библиотека се благовремено припремала и за прикупљање, чување и коришћење документа у електронском облику, имајући у виду прво докторске дисертације.

Тако је, током рада на Темпус пројекту „Нови библиотечки сервиси на универзитетима Западног Балкана“, у периоду од 2010. до 2013. године,  формирала Дигитални репозиторијум Универзитета у Нишу, у који је почела да уноси електронски облик одбрањених докторских дисертација. Од 2015. године, ово је и обавеза универзитета у србији на основу Закона о високом образовању.

             Више о историјату прикупљања докторских дисертација видети у тексту:

pdf new Текст: Докторске дисертације у фонду Универзитетске библиотеке

ОБЛИКОВАЊЕ, ОБЈАВЉИВАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА

У жељи да се цео поступак боље дефинише, организује и унифицира, али и да се докторандима олакша обликовање дисертација, Сенат Универзитета је донео најновије Упутство за обликовање, објављивање и достављање докторских дисертација за Дигитални репозиторијум Универзитета у Нишу (СНУ бр. 8/16-01-011/15-011, од 9. децембра 2015. године, „Службени гласник УНИ“, бр. 9/14.12.2015.).

 Овим Упутством Универзитет је дефинисао облик докторске дисертације, минималан скуп потребних података у документима који се Универзитету предају уз докторску дисертацију, и прописао процедуре за достављање докторских дисертација.

 pdf new Текст : Упутство за обликовање дисертација

 pdf new Текст : УДК за докторске дисертације

          Текст : Модел докторске дисертације  

 

 Одлуком Сената (Упутством) предвиђено је да аутори докторских дисертација, уз докторску дисертацију (у штампаном и електронском облику), достављају свом факултету и штампане потписане изјаве, на утврђеним обрасцима, које аутори могу преузети са ове интернет странице. 

             Обрасци за преузимање:

Образац 1: Изјава о ауторству

Образац 2: Изјава о истоветности штампаног и електронског облика дисертације

Образац 3: Изјава о коришћењу

                Упутство ауторима докторских дисертација за попуњавање образаца са изјавама аутора:           

 

  • Преузмите обрасце изјава у WORD.DOC формату.
  • Укуцајте потребне податке у сваки образац.
  • Одштампајте обрасце и потпишите их.
  • Скениране копије изјава приложите на крај текста докторске дисертације и   
  • укоричите.
  • Оригиналне изјаве достављају се Универзитету уз Захтев за промоцију, и један примерак штампаног и електронског облика дисертације. 

            Факултети, приликом достављања дисертације Универзитету у Нишу, изјава аутора дисертације, и извештај Комисије за одбрану докторске дисертације, достављају и попуњен и оверен формулар са подацима о аутору докторске дисертације.

 Образац 4: Подаци о аутору одбрањене докторске дисертације

ПРОМОЦИЈА ДОКТОРА НАУКА

На седници Сената Универзитета у Нишу, одржаној 12. септембра 2016. године, измењено је и допуњено Упутство за пријављивање кандидата за израду и издавање дипломе и промоцију у докторе наука, донето 9. децембра 2015. године (СНУ бр 8/16-01-011/15-010, „Службени гласник УНИ“, бр. 9/14.12.2015.), којим се дефинишу облик и садржај документације и процедуре за пријављивање кандидата за издавање дипломе и промоцију у докторе наука. Ово упутство се примењује од 1. октобра 2016. године.

pdf new Текст : Упутство за промоцију

Универзитету се доставља попуњен и оверен образац Захтева за издавање диплома и промоцију кандидата у научни степен доктора наука, заједно са осталом документацијом наведеном у упутству.

Образац 5: Захтев за издавање диплома и промоцију кандидата

Образац 6: Форма сажетог извештаја о научном доприносу докторске дисертације кандидата

pdf new Текст: Пример за попуњавање уплатница

Напомена: Уз осталу документацију, Универзитету се доставља и извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације, у штампаном и електронском облику (скенирано, PDF формат).

НАЦИОНАЛНИ РЕПОЗИТОРИЈУМ ДИСЕРТАЦИЈА У СРБИЈИ

 Nardus

 Крајем 2015. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у складу са Законом о високом образовању, донело је одлуку о успостављању Националног репозиторијума докторских дисертација Србије (НАРДУС), и обавезало универзитете да у њега уносе докторске дисертације и одговарајући извештај комисије за оцену и одбрану докторске дисертације, у електронском облику (бр. 612-00-01989/2015-06, од 20. новембра 2015. године).

pdf new Текст : Одлука Министарства

            Унивезитети су дужни да одбрањену дисертацију унесу у овај репозиторијум у року од три месеца од датума одбране. Овај посао за Универзитет у Нишу обављају стручна служба Универзитета и Универзитетска библиотека.

Више о Националном репозиторијуму на адреси: http://nardus.mpn.gov.rs

*

 За све додатне информације, можете се обратити Универзитетској библиотеци у Нишу, на телефон 018/523-421, електронском поштом на адресу: info-ubn[et]ni.ac.rs, као и стручној служби Универзитета у Нишу, на телефон 018/257-528, или електронском поштом на адресу: sbilja[et]junis.ni.ac.rs

   Ажурирано:30.11.2018.