Ниш и Византија     

 

            Идеја  организатора симпозијума је да окупи еминентне истраживаче који се баве византијском и поствизантијском историјом уметности, као и истакнуте научнике из оних области без чијих сазнања је немогуће у целости сагледати истори јско-уметничко наслеђе Ниша. То је подразумевало присуство историчара уметности, историчара, археолога, класичних филолога, теолога и теоретичара средњовековне књижевности, филозофије и естетике.

            Намера  организатора симпозијума, који има за тему ранохришћанско, византијско и поствизантијско културно наслеђе, као и одјек византијских уметничких тековина на потоње, духовно, културно и уметничко стваралаштво Ниша и Балкана, је да се научно аргументовано сагледа место Ниша у културном мозаику Европе. Окупљање угледних научника, посебно оних са Балкана, и усмеравање њихових знања на просторе града Ниша, од непроцењивог је значаја у расветљавању многих непознаница из историјско-уметничке прошлости Ниша и области која му гравитира. Само на темељима знања о богатој хришћанској прошлости може се доћи до праве слике о граду Нишу.

            Задатак симпозијума је да скрене пажњу европске научне јавности на значај Ниша за свеколики хришћански свет.

                                                                                                                        (Део увода Мише Ракоције у први симпозијум, 2002. године)

 

НИШ И ВИЗАНТИЈА. СИМПОЗИЈУМ 17, 2018.

 

Насловна страна и садржај

Миша Ракоција / Miša Rakocija: Увод: ОБНОВА ВИЗАНТИЈЕ НА БАЛКАНУ 1018. ГОДИНЕ / Introduction: RESTORATION OF BYZANTINUM IN THE BALKANS IN 1018, 13-20

Марко Поповић: ОТВАРАЊЕ СИМПОЗИЈУМА, 21-22

Миша Ракоција: ОБНОВА ВИЗАНТИЈЕ 1018. ГОДИНЕ И ЦРКВЕНО ГРАДИТЕЉСТВО У НИШУ, 23-44

Ариадна Воронова: УСПОН ВИЗАНТИJЕ 1018. ГОДИНЕ И РУСКА АРХИТЕКТУРА XI ВЕКА, 45-66

Ирена Љубомировић: ПРВА ОБНОВА ВИЗАНТИЈСКОГ ЦАРСТВА НА БАЛКАНУ ЗА ВРЕМЕ ЈУСТИНИЈАНА I, 67-74

Милош Цветковић: ПРИНЦИПИ ИНТЕГРАЦИЈЕ НЕРОМЕЈСКИХ ЕТНИЧКИХ СКУПИНА У ТЕМАТСКИ СИСТЕМ НА БАЛКАНУ, 75-96

Vania Popova: THE MOSAIC PAVEMENTS OF THE EPISCOPAL BASILICA IN MARCIANOPOLIS, 97-114

Konstantinos T. Raptis: THE BUILDING HISTORY OF THE ACHEIROPOIETOS BASILICA RECONSIDERED, 115-128

Vassil Tenekedjiev: ANOTHER LOOK AT THE LARGE BASILICA IN MARCIANOPOLIS: THE PROBLEMS OF ITS CONSTRUCTION AND DATING, 129-156

Svetla Petrova: THE ANCIENT AND MEDIEVAL SETTLEMENT AT THE VILLAGE OF CHERVEN BREG, MUNICIPALITY OF DUPNITSA IN BULGARIA, 157-186

Andreas Pülz: THE EPISCOPAL DISTRICT AT SIDE/PAMPHYLIA, 187-208

Гордана Костић: ПРВИ ВЕКОВИ ХРИШЋАНСТВА У ЕТИОПИЈИ И ВИЗАНТИЈСКОМ ЦАРСТВУ ОД III ДО VI ВЕКА – ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ, 209-214

Nebojša Stanković: АN UNUSUAL TRICONCHAL CHURCH IN THE VICINITY OF SVRLJIG (“MANASTIRIŠTE SVETE PETKE RUSALNE”): ORIGINAL FORM, ARCHITECTURAL ANALOGIES, AND POTENTIAL DATE OF CONSTRUCTION, 215-244

Марко Поповић: ЛАТИНСКЕ ЦРКВЕ СРЕДЊОВЕКОВНОГ ГРАДАНОВОГ БРДА, 245-256

Robert Mihajlovski, Gordana Filipovska-Lazarovska, Slobodan Stojkoski: MEDIEVAL BITOLA AFTER 1018: THE CULTURAL HORIZONS OF THE YENI MOSQUE, 257-270

Jasmina S. Ćirić: ON THE IMITATION (ΜΙΜΗΣΙΣ) OF ANTIQUITY: OPUS RETICULATUM AT THE EAST FACADE OF ST. JOHN KANEO CHURCH IN OHRID, 271-284

Elisabeta Kodheli: ARCHITECTURAL FEATURES OF HOLY TRINITY CHURCH IN BERAT: THE QUESTION OF EPIROTE INFLUENCES, 285-294

Владимир Божиновић: ХЕРАЛДИЧКИ СИМБОЛИ НА ПАРАПЕТНИМ ПЛОЧАМА ХИЛАНДАРСКОГ ЕКСОНАРТЕКСА, 295-316

Ιωάννης Σίσιου: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΗΜΝΙΩΤΗ, 317-340

Ivan Vasilev, Angel Angelov: NEW DATA CONCERNING THE ARCHITECTURE, WALL PAINTINGS AND DATING OF THE LATEMEDIEVAL CHURCH OF ST. PETKA IN BALSHA, BULGARIA, 341-354

Зоран Ракић: ПРЕДСТАВЕ СВЕТОГ САВЕ СРПСКОГ НА СВЕТОГОРСКИМ МИНИЈАТУРАМА XVIII ВЕКА, 355-366

Elizabeta Dimitrova, Orhideja Zorova: THE PARALEL UNIVERSES OF MACEDONIAN CULTURAL MULTIVERSE, 367-382

Tatjana Starodubcev: SAINT LAZAROS THE PAINTER OR ON A SELDOM PAINTED CHAMPION OF SACRED PAINTINGS, 383-400

Мирослава Костић: СРПСКИ НАРОД НА ТЛУ ХАБЗБУРШКЕ МОНАРХИЈЕ ТОКОМ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 18. СТОЛЕЋА. ИСТОРИЈА И ТРАДИЦИЈА, 401-416

Франц Цурк: КОНЗЕРВАТОРСКО - РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ИКОНОСТАСУ ЦРКВЕ СВ. АРХАНЂЕЛА МИХАИЛА И ГАВРИЛА У НИШУ, 417-432

Проф. др Јован Пурић: ТАЈНА ЧУДОТВОРНОСТИ ИКОНА, 433-446

Дарко Тодоровић: ТЕОФИЛАКТ ОХРИДСКИ, ДВОРСКИ ПАНЕГИРИЧАР И ЦРКВЕНИ ПОСЛЕНИК, 447-464

Јасмина Шаранац-Стаменковић: ПСЕЛОВО МОЛБЕНО ПИСМО ВИЗАНТИЈСКОМ ЦАРУ ЗА ПОМОЋ ВЕСТАРХУ АНАСТАСИЈУ ЛИЗИКУ, 465-474

Boriana Nanova: THE MYSTIC OF THE HEART IN THE THEOLOGY OF ST. SIMEON THE NEW THEOLOGIAN (X-XI C.)

Eirini Artemi: THE ONTOLOGICAL AND GNOSIOLOGICAL TERMS FOR THE PERSON OF HOLY VIRGIN MOTHER ACCORDING THE WRITINGS OF EPIPHANIUS THE MONK (1015AD), 483-490

Лидија Ковачева: КУГА У АНТИЦИ И ВИЗАНТИЈИ И ЊЕНА ПЕРЦЕПЦИЈА У МАКЕДОНСКИМ НАРОДНИМ ПРЕДАЊИМА, 491-498

Мимица Велова-Граорковска: АРТИФИЦИJЕЛНO ДЕФОРМИСАНЕ ЛОБАЊЕ НА ИСТОЧНОЈ НЕКРОПОЛИ НА ЛОКАЛИТЕТУ СКУПИ КОД СКОПЉА, 499-506

Јасмина С. Ћирић: Приказ: ЦВЕТАН ГРОЗДАНОВ, БОГОРОДИЦА ПЕРИВЛЕПТА (СВЕТИ КЛИМЕНТ) ВО ОХРИД, Скопје 2018., 507-510

Анђела Гавриловић: Приказ: ANTE PORTAM AUREAM : studia in honorem professoris Aleksandar Jovanović, Miroslav Jovanović, Belgrade 2017., 511-516

Радивој Радић: IN MEMORIAM др АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ (1961 – 2018), 517-520

 

НИШ И ВИЗАНТИЈА. СИМПОЗИЈУМ 16, 2017.

 

Насловна страна и садржај

Љубомир Максимовић / Ljubomir Maksimović: РИМСКИ ВЕНАЦ ПРАВОСЛАВНОГ КРАЉЕВСТВА – 800 ГОДИНА ОД КРУНИСАЊА СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ / BYZANTIUM

ACROSS TIME AND SPACE ROMAN CROWN OF THE ORTHODOX KINGDOM - 800 YEARS SINCE THE CORONATION OF STEFAN THE FIRST-CROWNED

Срђан Пириватрић /Srđan Pirivatrić: ПОСТАНАК СРПСКОГ КРАЉЕВСТВА И АУТОКЕФАЛНЕ ЦРКВЕ И ВИЗАНТИЈСКА ИСТОРИОГРАФИЈА / THE BIRTH OF THE KINGDOM OF SERBIA AND THE AUTOCEPHALOUS CHURCH AND BYZANTINE HISTORIOGRAPHY 21-30

Проф. др Јован Пурић / Prof. dr Jovan Purić: СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ КАО ВЛАДАР НОВОГ ИЗРАИЉА / СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ КАО ВЛАДАР НОВОГ ИЗРАИЉА 31-40

Dragoljub Marjanović / Драгољуб Марјановић: EMERGENCE OF THE SERBIAN CHURCH IN RELATION TO BYZANTIUM AND ROME / НАСТАЈАЊЕ СРПСКЕ ЦРКВЕ ИЗМЕЂУ ВИЗАНТИЈЕ И РИМА 41-50

Ивана Коматина / Ivana Komatina: REX SERVIAE У УГАРСКОЈ КРАЉЕВСКОЈ ТИТУЛИ ОД 1202. ДО 1402. ГОДИНЕ / REX SERVIAE IN THE HUNGARIAN ROYAL TITLE FROM 1202 TO 1402. 51-66

Eirini Artemi / Ирини Артеми: THE HERESY OF BOGOMILS AND ITS CONFRONTATION BY THE SERBIAN KING STEFAN NEMANJA / БОГУМИЛСКА ЈЕРЕС И ЊИХОВ СУКОБ СА СРПСКИМ КРАЉЕМ СТЕФАНОМ НЕМАЊОМ 67-76

Драгана Павловић / Dragana Pavlović: ПОРТРЕТИ ДЕЦЕ У СРПСКОМ ВЛАСТЕОСКОМ СЛИКАРСТВУ У ДОБА НЕМАЊИЋА / PORTRAITS OF CHILDREN IN REPRESENTATIONS OF SERBIAN NOBILITY AT THE TIME OF THE NEMANJIĆ DYNASTY 77-92

Ivo Topalilov / Иво Топалилов: SOME NOTES ON THE LATE ANTIQUE NECROPOLISES OF PHILIPPOPOLIS, THRACE / НЕКЕ НАПОМЕНЕ ИЗ КАСНОАНТИЧКЕ НЕКРОПОЛЕ ФИЛИПОПОЛИСА, ТРАКИЈА 93-102

Svetla Petrova / Светла Петрова: THE SEMICIRCULAR PIAZZA OF PARTHICOPOLIS IN THE DEVELOPMENT OF THE LATE ANTIQUE CITY PLANNING / ПОЛУКРУЖНИ ТРГ ПАРТИКОПОЛИСА У РАЗВОЈУ КАСНОГ АНТИЧКОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА ГРАДОВА 103-120

Миша Ракоција / Misha Rakocija: ПАЛЕОВИЗАНТИЈСКА БАЗИЛИКА У ЋУРЛИНИ И ГЕНЕЗА КУПОЛНИХ ЦРКАВА / PALEO-BYZANTINE BASILICA IN CURLINA AND GENESIS OF DOMED CHURCHES 121/134

Vania Popova / Вања Попова: LITURGY AND MOSAICS: THE CASE STUDY OF THE LATE ANTIQUE MONUMENTS FROM BULGARIA / ЛИТУРГИЈА И МОЗАИЦИ: СТУДИЈА О КАСНОАНТИЧКИМ СПОМЕНИЦИМА У БУГАРСКОЈ 135-160

Snezhana Goryanova / Снежана Горјанова: EARLY CHRISTIAN BASILICA AND MEDIEVAL CEMETERY NEAR BUKHOVO (SOFIA) / РАНОХРИШЋАНСКА БАЗИЛИКА И СРЕДЊОВЕКОВНА НЕКРОПОЛА КОД БУХОВА (СОФИЈА) 161-168

Иван Стевовић, Јелена Ердељан / IVAN STEVOVIĆ, JELENA ERDELJAN: ОБЛИЦИ И СИМБОЛИКА ПРОСТОРА СПАСОВЕ ЦРКВЕ У ЖИЧИ / SPATIAL FORMS AND SYMBOLISM OF SPACE OF THE SAVIOUR’S CHURCH IN ŽIČA 169-182

Nikola Piperski / Никола Пиперски: IDENTITY, LEGITIMACY, INFLUENCES: RETHINKING AND COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO FRESCOES OF THE CRUCIFIXION OF CHRIST FROM THE MONASTERY OF THE ASSUMPTION OF MARY IN BAČ AND THE ASCENSION CHURCH IN ŽIČA / ИДЕНТИТЕТ, ЛЕГИТИМИТЕТ, УТИЦАЈИ: ПОНОВНА РАЗМАТРАЊА И УПОРЕДНА АНАЛИЗА ФРЕСАКА РАСПЕЋА ХРИСТОВОГ У МАНАСТИРУ СВЕТЕ МАРИЈЕ У БАЧУ И СПАСОВЕ ЦРКВЕ У ЖИЧИ 183-194

Anna Adashinskaya / Ана Адашинсаја: FOUNDERS OR DONORS? IMAGES AND INSCRIPTIONS OF SUPPLICANTS IN LATER BYZANTIUM AND MEDIEVAL SERBIA / ОСНИВАЧИ ИЛИ ДОНАТОРИ? ПОРТРЕТИ И НАТПИСИ КТИТОРА-САРАДНИКА У КАСНОЈ ВИЗАНТИЈИ И СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ 195-220

Jasmina S. Ćirić / Јасмина С. Ћирић: “FOR THE ENTRANCE TO THE TENT MAKE A CURTAIN”: ORNAMENTS, CURTAINS AND PASSAGES IN EARLY BYZANTINE SACRED CONTEXT / ,,ЗА УЛАЗ У ШАТОР СВЕДОЧАНСТВА НАЧИНИ ЗАСТОР“: ОРНАМЕНТИ, ЗАСТОРИ И УЛАЗИ У РАНОВИЗАНТИЈСКОМ САКРАЛНОМ КОНТЕКСТУ 221-232

Paschalis Androudis / Пасхалис Андрудис: EVIDENCE ON THE ROLE OF TEXTILES AS A MEDIUM OF ORNAMENT TRANSMISSION BETWEEN SELJUK ANATOLIAN AND LATE BYZANTINE ART, THE CASE STUDY OF TWO MARBLE SLABS FROM EPISKOPI, ANO VOLOS, WITH DOUBLE-HEADED EAGLES FIGHTING DRAGONS / ПРИМЕР УЛОГЕ ТЕКСТИЛА КАО МЕДИЈУМА У ПРЕНОШЕЊУ ОРНАМЕНАТА ИЗМЕЂУ АНАДОЛИЈСКИХ СЕЛЏУКА И КАСНЕ ВИЗАНТИЈСКЕ УМЕТНОСТИ И СТУДИЈА СЛУЧАЈА ДВЕ МЕРМЕРНЕ ПЛОЧЕ ИЗ ЕПИСКОПИЈА, ИЗ АНО ВОЛОСА, СА ДВОГЛАВИМ ОРЛОВИМА КОЈИ СЕ БОРЕ СА ЗМАЈЕВИМА 233-248

Elizabeta Dimitrova, Orhideja Zorova / Елизабета Димитрова, Орхидеја Зорова: HAUTE COUTURE OF MACEDONIA BYZANTINA:FASHION, JEWELRY, ACCESSORIES / “ВИСОКА МОДА” У ВИЗАНТИЈСКОЈ МАКЕДОНИЈИ: ОДЕЋА, НАКИТ, УКРАСИ 249-262

Мила Крнета / Mila Krneta: ОБЛИКОВАЊЕ МОДЕЛА ИДЕАЛНЕ СРПСКЕ СРЕДЊОВЈЕКОВНЕ КРАЉИЦЕ / SHAPING THE MODEL OF AN IDEAL SERBIAN MEDIEVAL QUEEN 263-276

Zoran Rakić / Зоран Ракић: A SQUARE HEADPIECE IN THE FRAGMENT OF THE TETRAEVANGELION (NATIONAL LIBRARY OF SERBIA, MS 720) AND ITS PARALLELS IN SERBIAN MANUSCRIPTS BETWEEN THE 14TH AND 17TH CENTURIES / КВАДРАТНА ЗАСТАВА У ОДЛОМКУ ЧЕТВОРОЈЕВАНЂЕЉА (НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ, РС 720) И ЊЕНЕ ПАРАЛЕЛЕ У СРПСКИМ РУКОПИСИМА ОД XIV ДО XVII ВЕКА 277-286

Ιωάννης Σίσιου / Иоаннис Сисиу: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΓΟΡΓΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΤΟΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ / СВЕТИ ЂОРЂЕ ГОРГ (СКОРОПОСТИЖНИ), ЗАШТИТНИК КТИТОРА СВЕТОГ ЂОРЂА ТУ ВУНУ – КАСТОРИЈА 287-304

Кристина Милорадовић / Kristina Miloradović: СИМБОЛИКА ПРЕДСТАВЕ СВЕТЕ АНЕ ГАЛАКТОТРОФУСЕ У ЦРКВИ БОГОРОДИЦЕ ЗАХУМСКЕ У ЗАУМУ / SYMBOLICS OF ST. ANNЕ GALAKTOTROPHOUSA IN THE CHURCH OF THE VIRGIN OF ZAHUMSKA IN ZAUM 305-320

Смиљка Габелић / Smiljka Gabelić: ПОДНЕ РОЗЕТЕ ЛЕСНОВА / LESNOVO FLOOR ROSETTES 321-332

Vladimir Bozinović / Владимир Божиновић: ROSETTES ON MONUMENTS OF MORAVA SERBIA AND EARLY OTTOMAN BURSA: ARCHITECTURAL DECORATION AS MANIFESTATION OF INTERCULTURAL DIALOGUE DURING ONE EPOCH / РОЗЕТЕ НА СПОМЕНИЦИМА МОРАВСКЕ СРБИЈЕ И РАНООСМАНСКЕ БУРСЕ: АРХИТЕКТОНСКА ДЕКОРАЦИЈА КАО МАНИФЕСТАЦИЈА ИНТЕРКУЛТУРАЛНОГ ДИЈАЛОГА ТОКОМ ЈЕДНЕ ЕПОХЕ 333-342

Татјана Стародубцев / Tatjana Starodubcev: СВЕТИ ФОТИЈЕ И АНИКИТА И ЊИХОВО ПОШТОВАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ У СРЕДЊОВЕКОВНОМ ИСТОЧНОХРИШЋАНСКОМ СВЕТУ / SAINTS PHOTIOS AND ANIKETOS AND THEIR CULT AND REPRESENTATION IN THE MEDIEVAL EASTERN ORTHODOX REALM 343-356

Маријана Марковић / Marijana Marković: ПРЕДСТАВА САБОР АРХАНЂЕЛА У ЦРКВИ СВЕТОГ ЂОРЂА У АЈДАНОВЦУ / REPRESENTATION OF THE ASSEMBLY OF THE ARCHANGELS IN THE CHURCH OF ST. GEORGE IN AJDANOVAC 357-366

Бојана Стевановић / Bojana Stevanović: ЗАПАЖАЊА И ДОПУНЕ У ИШЧИТАВАЊУ И ТУМАЧЕЊУ МЛАЂЕГ СЛОЈА СЛИКАРСТВА ИЗ ЦРКВЕ УСПЕЊА БОГОРОДИЦЕ У РЕЖЕВИЋИМА / OBSERVATIONS AND ADDITIONS TO INTERPRETATION OF YOUNGER LAYER OF PAINTING OF THE CHURCH OF THE ASSUMPTION OF THE VIRGIN IN REŽEVIĆI 367-386

Миљана М. Матић / Miljana Matić: ПРЕДСТАВЕ СРПСКИХ ВЛАДАРА ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋ У ИКОНОПИСУ ОБНОВЉЕНЕ ПЕЋКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ 1557−1690: СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ / REPRESENTATIONS OF SERBIAN RULERS OF NEMANJIĆ DYNASTY IN ICON PAINTING OF RESTORED PATRIARCHATE OF PEĆ (1557-1690): STEFAN THE FIRST-CROWNED 387-404

Мирослава Костић / Miroslava Kostić: ВИЗУЕЛНЕ ПРЕДСТАВЕ СРБА ВЛАДАРА СВЕТИТЕЉА У ИСТОРИЈИ ЈОВАНА РАЈИЋА / VISUAL REPRESENTATIONS OF SERBIAN RULERS AND SAINTS IN THE HISTORY OF JOVAN RAJIĆ 405-416

Xénia Golub / Ксенија Голуб: THE ICONOGRAPHY OF THE CANTORS’ PEWS OF THE ORTHODOX MONASTERY CHURCH OF GRÁBÓC (ГРАБОВАЦ) / ИКОНОГРАФИЈА ПЕВНИЧКИХ ПУЛТОВА МАНАСТИРСКЕ ЦРКВЕ У ГРАБОВЦУ 417-428

Elisabeta Kodheli / Елисабета Кодхели: SAINT MARY VLACHERNA IN BERAT IN HISTORIOGRAPHY AND NEW OBSERVATIONS / СВЕТА БОГОРОДИЦА ВЛАХЕРНА У БЕРЕТУ У ИСТОРИОГРАФИЈИ И НОВИМ ЗАПИСИМА 429-434

Ариjадна Воронова / Ариадна Воронова: РУСКО-ВИЗАНТИJСКИЙ СТИЛ У АРХИТЕКТУРИ МОСКВЕ ПОЧЕТКА ХХ ВЕКА И МОСКОВСКИ ЕПАРХИJСКИ ДОМ / РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИЙ СТИЛЬ В АРХИТЕКТУРЕ МОСКВЫ НАЧАЛА ХХ ВЕКА И МОСКОВСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ДОМ 435-448

Ιωάννης Κιορίδης / Јоаннис Киоридис: Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟ ΚΡΑΛΙΕΒΙΤΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΒΙΚΕΣ ΗΡΩΙΚΕΣ ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ / СМРТ МАРКА КРАЉЕВИЋА И ДИГЕНИСА АКРИТАСА У СРПСКИМ ХЕРОЈСКИМ БАЛАДИМА И ГРЧКИМ АКРИТИЧКИМ ПЕСАМА: КОМПАРАТИВНИ ПРИСТУП 449-460

ђакон Ивица Чаировић / Deacon Ivica Čairović: СПИС CONVERSIO BAGOARIORUM ET CARANTANORUM КАО ИСТОРИЈСКИ ИЗВОР – ОПИС РАНИХ ОДНОСА БАВАРАЦА И СЛОВЕНА / CONVERSIO BAGOARIORUM ET CARANTANORUM AS A HISTORICAL SOURCE – А DESCRIPTION OF EARLY RELATIONS BETWEEN BAVARIANS AND SLАVS 461-478

Марија Алексић Чеврљаковић, Марија Марић / Marija Aleksić Čevrljaković, Marija Marić: БАШТИНА НА МАРГИНИ. ЗАБОРАВЉЕНО КАСНОАНТИЧКО НАСЛЕЂЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У КРАЉЕВУ / HERITAGE ON THE MARGIN. FORGOTTEN LATE ANTIQUITY IN THE TERRITORY OF THE INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE IN KRALJEVO 479-496

Theoni Boura / Theoni Boura: CHRISTIAN BYZANTIUM AND FRIENDLY RELATIONSHIPS BETWEEN GREECE AND SERBIA / ХРИШЋАНСКА ВИЗАНТИЈА И ПРИЈАТЕЉСКИ ОДНОСИ ИЗМЕЂУ ГРЧКЕ И СРБИЈЕ 497-504

IN MEMORIAM: АКАДЕМИК ДР ЦВЕТАН ГРОЗДАНОВ 505-508

IN MEMORIAM: АКАДЕМИК ДР СЛОБОДАН ЋУРЧИЋ 509-514